Przejdź do treści

O Projekcie

Cele projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

Całkowita wartość projektu:  2 148 755,11 PLN

Źródło finansowania:

Działanie „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW: Europa inwestująca w obszary wiejskie, krajowe środki publiczne).

Cel operacji:

Celem operacji realizowanej przez konsorcjum NOVA TRAWA jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne rodzaju Epichloë o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki stresowe, przede wszystkim na stres suszy oraz opracowanie technologii produkcji odmian traw udoskonalonych symbiotycznie za pomocą endofitów rodzaju Epichloë. Ponadto, zostanie opracowana i wdrożona znacznie udoskonalona, innowacyjna strategia marketingowa dotycząca promocji i upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych odmian życicy trwałej.

Opis operacji:

Obecność symbiotycznych grzybów endofitycznych rodzaju Epichloë może mieć dobroczynny wpływ na wzrost i rozwój zasiedlonych przez nie traw. Efektem są najczęściej: wyższa trwałość roślin, plon nasion i zielonej masy, tolerancja na niekorzystne warunki środowiska, odporność na agrofagi, lepsza gospodarka wodna. Największy pozytywny efekt obecności endofita obserwowany jest w sytuacjach wystawienia rośliny-gospodarza na stres suszy. Trawy w asocjacji z Epichloë spp. są też najczęściej bardziej odporne na atak patogenów i żerowanie szkodników. Asocjacje traw z endofitami rodzaju Epichloë są bardziej konkurencyjne w środowisku i przeważają najczęściej na terenach o niekorzystnych warunkach wzrostu. Mając na uwadze potencjał traw wzbogaconych przez endofity i zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju rozwiązania zawiązano Konsorcjum NOVA TRAWA, którego celem jest wprowadzenie wyselekcjonowanych w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich izolatów Epichloë („novel endophytes”) do pastewnych klonów życicy trwałej Hodowli Roślin Grunwald sp. z o.o. Grupa IHAR-PIB, charakterystyka nowych rodów o podwyższonych walorach użytkowych przez zespoły PBŚ, IHAR-PIB oraz HRG i docelowo rejestracja nowej odmiany.

Rezultaty Operacji:

Najważniejszym, docelowym rezultatem operacji będzie wprowadzenie na rynek nowej odmiany życicy trwałej z endofitem, następnie opracowanie innowacyjnej technologii wprowadzania symbionta do życicy trwałej, a także innych gatunków traw o zróżnicowanym typie użytkowania. Efektem tych działań będzie stworzenie nowego rodu życicy trwałej, który docelowo zostanie poddany procesowi rejestracji. Rejestr odmian zostanie wzbogacony o nową odmianę. Kolejnym efektem będzie innowacyjna technologia, która zostanie poddana w perspektywie procesowi uzyskania ochrony patentowej. Otrzymane wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji, sympozjów, spotkań z rolnikami oraz innych wydarzeń w kraju i zagranicą organizowanych przez szerokie spektrum podmiotów.